GDPR

Privacyverklaring

HZL hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HZL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HZL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • VZW HZL Hondenvereniging Zuid-Limburg, Raasbeekstraat z.n., 3850 Nieuwerkerken
 • info@hzl.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst),
 • om leden over onze activiteiten te informeren, 
 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mails en uitnodigingen (toestemming betrokkene), 
 • bekomen van verzekering
 • gebruik van ledenfoto’s voor promotiedoeleinden van de club
 • erkenning en verkrijgen van subsidies door de gemeente Nieuwerkerken

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, familiale verzekering
 • gegevens hond: naam, ras, chipnummer, leeftijd, inentingen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen, met name de werking van onze club.

Verstrekking aan derden

Jullie gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de verzekering in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Een beperkt aantal gegevens, waaronder naam en adresgegevens, worden gedeeld met de gemeente Nieuwerkerken, dit voor onze erkenning als hondenschool en het verkrijgen van subsidies.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 Bewaartermijn

HZL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens HZL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Wijziging privacyverklaring 

De laatste wijziging gebeurde op 14 februari 2022.